Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings
Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer

 

การเข้าใช้ Golden Lounge

ตอนนี้กับความสะดวกสบายของเราเลาจน์ที่สนามบิน Kuala Lumpur โดยการซื้อนั่งรายการเดียวผ่านมาเลเซียสายการบินเว็บไซต์ และแอพพลิเค

เหมาะสม Malaysia Airlines Golden Lounges:

 

Golden Lounge Satellite 
ที่ตั้ง: บริเวณชั้น 2 อาคารเแซทเทิลไลท์, ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
เวลาทำการ: เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 

สถานที่จัดงาน Golden Lounge
ที่ตั้ง: บริเวณชั้น 4 อาคารผู้โดยสารหลัก, ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 5.00 น. - 23.59 น.

 

เลาจน์ภายในประเทศ
ที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ A (ถัดจากประตู A2), อาคารผูโดยสารหลัก, ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:00 น. – 23:59 น.

 

อัตราการเข้าใช้ Golden Lounge ออนไลน์

 

Golden Lounge Satellite ทางเข้า

สถานที่จัดงาน Golden Lounge ทางเข้า

เข้าเลาจน์ภายในประเทศ

ราคาต่อท่าน (มาเลเซียริงกิต)

ผู้ใหญ่

279

279

130

เด็ก

140

140

65

*ราคาข้างต้นสำหรับการซื้อผ่านทางเว็ปไซต์ของมาเลเซียแอร์ไลน์และมาเลเซียแอร์ไลน์แอพพลิเคชั่นเท่านั้น.

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
  1. การซื้อบัตรผ่านสำหรับห้องพักรับรองมาเลเซียแอร์ไลน์สามารถใช้ได้เฉพาะห้องพักรับรองฝั่งภายในประเทศ, ห้องพักรับรองฝั่งริจีนัลและห้องฟักรับรองฝั่งเแซทเทิลไลท์และอนุญาตให้ใช้ควบคู่กับการเดินทางออกจากท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์โดยเที่ยวบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เท่านั้น
  2. ผู้โดยสารชั้นประหยัด สามารถซื้อบัตรโกลเด้นเลานจ์ เพื่อใช้บริการโกลเด้นเลานจ์จากมาเลเซียแอร์ไลน์ได้ บัตรผ่านสามารถซื้อได้อย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบินที่ออกจากท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
  3. ระยะเวลาในการใช้ห้องพักรับรองสำหรับผู้โดยสารคือไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อท่าน
  4. ทารกสามารถใช้ห้องรับรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  5. บัตรผ่านออนไลน์นี้ไม่สามารถใช้ควบคู่กับเที่ยวบินของ MASwings, Firefly และเที่ยวบินร่วมที่ทำการบินโดยสารการบินอื่น
  6. ค่าธรรมเนียมการเข้าห้องรับรองไม่สามารถคืนหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  7. มาเลเซียแอร์ไลน์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อจำกัดนี้ได้ทุกเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"