Skip to Navigation Skip to Content Skip to Footer
country flag
Remember my settings

กฎหมาย

 

เราแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ เราจะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้หากคุณไม่ยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด

 

 

เนื้อหา

เว็บไซต์นี้ Malaysia Airlines Berhad ("Malaysia Airlines") เป็นเจ้าของและดำเนินงาน ซึ่งเป็น บริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย

เนื้อหาของเว็บไซต์ของเรามีจุดประสงค์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ บทความ ลักษณะประกอบ ภาพถ่าย รูปภาพ และภาพประกอบ ดังเช่นที่เรียกว่า "Content") จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และจะมี มาเลเซีย แอร์ไลน์ หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับเครดิตให้เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม

เว็บไซต์ของเราและเนื้อหาของเว็บไซต์จะได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของมาเลเซียและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามหัวข้อ 1.4 ภายในเอกสารนี้ คุณต้องไม่ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม จากเว็บไซต์ของเรา โดยที่ยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนื้อหาได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • เนื้อหาจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์แต่เพียงเท่านั้น
  • สำเนาทั้งหมดจะต้องมีการแจ้งถึงลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมเข้าอยู่ในเนื้อหาต้นฉบับ และ
  • ไม่มีการมอบใบอนุญาตเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เราและ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหาได้สงวนสิทธิไว้

โปรดอ้างอิงถึงข้อ 5 และ 6 ของประกาศข้อมูลทางกฎหมายของเรา

 

เว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ และเว็บไซต์อื่น ๆ ก็อาจจะมีลิงก์มาสู่เว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกับ ทั้งนี้ลิงก์ดังกล่าวทำเพื่อความสะดวกและเพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความพร้อมให้บริการของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวซึ่งอาจได้รับการปฏิบัติการและควบคุมโดยบุคคลที่สามและสำนักงานสาขาต่าง ๆ ของเราทั่วโลก การไม่รับผิดชอบของเรานั้นยังรวมถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ๆ จะถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว มาเลเซีย   แอร์ไลน์ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ก็ตาม อันมีสาเหตุมาจากการที่คุณได้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว

 

เงื่อนไขการขนส่งสำหรับผู้โดยสารและกระเป๋าสัมภาระ

การขนส่งผู้โดยสารและกระเป๋าสัมภาระบนเที่ยวบินที่เราเป็นผู้ดำเนินการ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทั่วไปของการขนส่งสำหรับผู้โดยสารและกระเป๋าสัมภาระของ แอร์ไลน์ (สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งของประเทศแคนาดา โปรดดูข้อมูลด้านล่างนี้)

 

 

 

การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและปราศจากการรับผิดชอบต่อ:

  • การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือลบข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้ และ/หรือ
  • แก้ไข ระงับ หรือยุติส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้

เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้างต้นในเว็บไซต์ มาเลเซีย แอร์ไลน์

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์จองเราเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเมื่อคุณให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณอาจแบ่งปันกับเว็บไซต์ที่ลิงก์กับเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านั้นในหัวข้อนี้ หากมี

เราจะไม่ขายชื่อและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บุคคลที่สาม และเราไม่มีเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องทำธุรกรรมกับเราโดยการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของเรา และ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของเรา เราจะได้รับอนุญาตให้จัดการดูแลขัอมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของหัวข้อ 6.3 ในข้อกำหนดของการขนส่งสำหรับผู้โดยสารและกระเป๋าสัมภาระของเรา

 

คำแนะนำ ความคิดเห็น และฟีดแบคของคุณ

 

การสื่อสารใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ของเราหรือถึงเราผ่านอีเมล จะได้รับการดำเนินการโดยถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ความคิดเห็น คำแนะนำ คำถาม ฟีดแบค และการสื่อสารในลักษณะเดียวกันนี้เกี่ยวกับเนื้อหาและ/หรือบริการของเราโดยทั่วไป รวมถึงแนวคิด นวัตกรรม ความคิด เทคนิค หรือความรู้ใด ๆ ที่เปิดเผยไว้ในการสื่อสารดังกล่าว อาจจะถูกเรานำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการพัฒนา การผลิตและ/หรือการทำการตลาดสำหรับสินค้าและ/หรือบริการ และในสถานการณ์ดังกล่าวนั้น คุณจะไม่มีสิทธิ์ในรางวัลตอบแทนหรือค่าตอบแทนไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามจากเรา สำหรับวัตถุประสงค์นี้: เราขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็น ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในสำนักงาน ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หน่วยงานรัฐบาล/ความมั่นคง สายการบินอื่น ๆ หรือผู้ให้บริการดังกล่าว ไม่ว่าในประเทศใดก็ตามที่หน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดตั้งอยู่

 

การไม่รับประกัน

เราจะไม่ให้การรับประกัน ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขโดยนัยใด ๆ ของคุณภาพความพึงพอใจ ความพร้อมสมบูรณ์สำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิดฝ่าฝืน เงื่อนไขและการรับประกันโดยนัยดังกล่าวทั้งหมดจะถูกละเว้นไว้ในที่นี่

 

การปฏิเสธความรับผิด

เราจะไม่ให้การรับประกันว่าฟังก์ชั่นการทำงานในเว็บไซต์ของเราจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์จะปลอดจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เราจะไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรือให้การรับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราหรือผลลัพธ์ของการใช้เนื้อหาดังกล่าว

 

ความรับผิด

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา จะหมายความว่าคุณยินยอมว่าเราจะไม่รับผิดภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการประมาทเลินเล่อ สำหรับความสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากการใช้งานข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา หรือจากการที่คุณได้เข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อไปจากเว็บไซต์ของเราดังที่อธิบายไว้ในข้อ 2 ของเอกสารนี้ นอกจากนี้เรายังจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาวัสดุใด ๆ ที่จัดหาไว้โดยบุคคลที่สามซึ่งมีลิขสิทธิ์ในเนื้อหาวัสดุนั้น ๆ เป็นของตนเอง และไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความบาดเจ็บใด ๆ อันเกิดจากเนื้อหาวัสดุเหล่านี้ ความรับผิดทั้งหมดของเรา (หากมี) สำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย ราคา และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะในทางสัญญา การละเมิด หรือสิ่งอื่นใด จะต้องไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายไปสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

ไม่มีเนื้อหาใดในเว็บไซต์ของเราที่จะก่อให้เกิดข้อเสนอในการขาย หลักทรัพย์ ใด ๆ และไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม จะไม่สามารถใช้เป็นข้อเสนอการลงทุนไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

 

ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ จะมีผลใช้เฉพาะตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต โดยไม่ส่งผลถึงสิทธิของเราในการร้องขอการชดใช้ทางกฎหมายตามกฎหมายที่มีบังคับใช้

 

กฎหมายและเขตอำนาจทางศาลที่มีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการวิเคราะห์ตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และศาลของมาเลเซียจะมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องดังกล่าว

 

การประกันภัยการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์การประกันภัยการเดินทางที่นำเสนอบนเว็บไซต์ มาเลเซีย แอร์ไลน์ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประกันภัยในท้องถิ่น โปรดทราบว่า Malaysia Airlines ไม่ได้นำเสนอการประกันภัยการเดินทางให้ผู้อยู่อาศัยในทุกประเทศ

ประกาศแจ้งจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission - EC) เกี่ยวกับการออกข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เรียกกันว่า 'claim farms' (ซึ่งส่งเสริมให้ผู้โดยสารร้องขอการชดใช้จากเที่ยวบินล่าช้า) จะดูได้จาก ที่นี่

 

แผนบริการลูกค้า

Please note that bassinet seats are not available in Business Suite cabin. In case you want to proceed with your booking, please click "Continue"